BIKUCI.HU - VICC OLDAL + FACEBOOK OLDAL ELADÓ!; Érdeklődni a kapcsolat@bikuci.hu e-mail címen!
A rendszer igénybevételével Ön, mint Felhasználó elfogadja, hogy egyetért és tudomásul veszi a jelen felhasználási feltételeket.
A Szolgáltató az alábbi feltételekkel biztosítja ingyenes apróhirdetéses szolgáltatását:

I. A használati feltételek tartalma
 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Bikuci.hu (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett http://www.bikuci.hu oldalon (továbbiakban Weboldal) elérhetõ információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás igénybe vevõje (továbbiakban Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A Szabályzatban foglaltak betartása mind a szolgáltatóra, mind a felhasználóra nézve kötelezõ.
 2. Felhasználónak minõsül minden személy, aki megtekinti a weboldalt, hirdetést helyez el, terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, vagy hirdetésre jelentkezik, illetve a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi. A felhasználó a szolgáltatás használatával elfogadja jelen szabályzat rendelkezéseit.
 3. A hirdetõ olyan természetes, vagy jogi személy, aki a szolgáltató weboldalán hirdetést tesz közzé .
 4. Felhasználó az lehet, aki elmúlt 18 éves, cselekvõképessége nem korlátozott és nem cselekvõképtelen; vagy 14. életévét betöltött nem cselekvõképtelen kiskorú, aki a szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselõjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.
 5. A szolgáltató bármikor jogosult a szerzõdés egyoldalú módosítására azzal a feltétellel, hogy a módosításról tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követõen a weboldal használata a szerzõdés módosításának elfogadását jelenti.
 6. A szabályzat aktuális változata a weboldal alsó részén elhelyezett menüben, a “Felhasználási feltételek” linkre kattintva érhetõ el.
 7. A felhasználó a weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során, bejelentkezéssel, továbbá a szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezõnek ismeri el a jelen szabályzat és az annak elválaszthatatlan részét képezõ Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a szabályzat betartására.
 8. A felhasználó viseli és vállalja a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelosséget.
 9. A felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a felhasználó által megadott személyes adatokat, a weboldal használata során begyûjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott oldalak listája, technikai adatok, a weboldal felhasználó által történõ felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektõl beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és célokra használja fel.
 10. A felhasználó elfogadja, hogy a Bikuci.hu rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld az igénybevett szolgáltatásokról, amelyek nem minõsülnek reklámnak.
II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzõi
 1. A Szolgáltató hirdetési helyet biztosít a felhasználói részére apróhirdetéseik és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére a szolgáltató által üzemeltetett http://www.bikuci.hu honlapon, illetve adatbázisában. A szolgáltató által ingyenesen biztosított internetes adminisztrációs felület használatával a felhasználó helyezi el apróhirdetéseit. A felhasználó által elhelyezett képeket a szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni.
 2. A weboldal megtekintése és az azon történõ keresés ingyenesen és regisztráció nélkül is lehetséges. A weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követõen ingyenesen, míg más szolgáltatások szolgáltatási díj ellenében érhetõek el. A weboldalon történõ minden regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes.
 3. A felhasználó kijelenti, tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa a weboldalon elhelyezett hirdetés, tartalom, fényképek a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fûzõdõ jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.
 4. A weboldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegû, annak bárminemû igénybevétele valamennyi felhasználó saját kockázata és felelõssége.
 5. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Bikuci.hu honlapon elhelyezett tartalomért, adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: Tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért a felhasználó felelosséggel tartozik. A szolgáltatót semmilyen feleloség nem terheli a felhasználó által feltöltött tartalomért.
 6. A szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók hiba- és zavarmentes mûködését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a weboldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. A szolgáltató azonban minden tõle telhetõt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülõ zavarok mielõbbi elhárítása érdekében.
 7. A szolgáltató a weboldal és szolgáltatásai elvárttól eltérõ mûködésébõl, megváltozásából, az adatok törlésébõl vagy elvesztésébõl, a szolgáltatás korlátozásából eredõ bármilyen kár megtérítését kizárja.
 8. A felhasználó által elhelyezett tartalmat, illetve annak valódiságát a szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenõrizni, az ott található tartalomért a szolgáltató semmilyen felelõsséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett tartalom a solgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat elõzetes figyelmeztetés és értesítés nélül eltávolítani. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, a felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban a szolgáltatónál felmerülõ valamennyi költség és kár megtérítésére.
 9. Mivel az internet nyitott és nem tekinthetõ biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkezõ károk tekintetében a szolgáltató kártérítési felelõsségét kizárja.
 10. A szolgáltatás mûködtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítõ szolgáltatásnak minõsül.
III. A Szolgáltatás igénybevétele és a regisztráció
 1. A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelõ megadására. Kötelezõen megadandó adatok esetén a formai ellenõrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenõrizni és jóváhagyni. Ezt követõen kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. A szolgáltató a regisztráció során bejelentkezési linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre. Sikeres regisztráció és annak aktiválása esetén a szolgáltató haladéktalanul biztosítja hirdetés elhelyezésének lehetõségét.
 2. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért a szolgáltató felelõsséget nem vállal. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak a szolgáltató általi visszaigazolásával felek között a szerzõdés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerzõdés nem minõsül írásban megkötött szerzõdésnek. A szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. A regisztrált felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az bejelentkezés után férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni. A felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelõek, pontosak és idõszerûek legyenek. Amennyiben a felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, a szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztõ, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelõ adatokat ad meg. Ilyen esetekben a felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
 3. A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen szabályzat betartása mellett használható
 4. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatás jelen szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történõ felhasználását, és/vagy a szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a szolgáltatás mûködtetését
 5. Tilos a felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a szolgáltatás rendeltetésszerû használatától különbözõ célú felhasználása, illetve gyûjtése.
IV. Adatszolgáltatás
 1. A szolgáltatás hitelességének megõrzése érdekében a felhasználó által apróhirdetés feladásakor megadott neve minden esetben nyilvánosságra kerül az apróhirdetés weboldalon történõ megjelenésével egyidõben.
 2. A felhasználó köteles pontos és valós elérhetõségeket (teljes név, telefonszám vagy e-mail cím) szerepeltetni adatai között és az általa feladott apróhirdetésekben. Amennyiben a szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a felhasználó ezen adatok alapján nem elérhetõ, akkor a szolgáltató jogosult a felhasználó hozzáférését megszûntetni és az adott apróhirdetéseket törölni.
 3. A weboldalon elérhetõ szolgáltatások közül a szolgáltató az alábbiakat ingyenesen biztosítja: apróhirdetés feladása, regisztráció, kedvenc apróhirdetések gyûjtése, közvetett üzenetküldés a hirdetõnek.
 4. A szolgáltató on-line adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást vezet a felhasználók apróhirdetéseirõl
V. Az apróhirdetések tartalma
 1. A Bikuci.hu oldalain kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik vagy nem felelnek meg a jelen szabályzatban foglaltaknak. Azonnali törlésre kerül azon apróhirdetés amely:
  • megtévesztõ információt tartalmaz;
  • jogszabályba ütközik;
  • hiányos tartalmú vagy nem nyújt kello információt a termékrol/szolgáltatásról, vélhetoen a valóságnak nem megfelelo adatokat, árat tartalmaz;
  • más erdélyi apróhirdeto portál nevét, logóját tartalmazza
  • veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tûz-vagy robbanásveszélyes anyag;
  • gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
  • alkohol, kivéve minõségi, egyedi vagy különleges gyûjtõi szeszes ital;
  • pornográf tartalom, szexuális szolgáltatás;
  • eroszakra, szabálysértésre buzdít;
  • burkolt reklámnak minosül;
  • spam hirdetésnek minosül;
  • lopott, vagy egyéb módon bûncselekménybol származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
  • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti az érdeklõdõket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minõségét, összetevõit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzõjét illetõen, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
  • hamis márka- vagy eredetjelzés feltûntetését segítõ termék;
  • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzõi joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
  • szerzõi jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elõsegíti vagy alkalmas a szerzõi jog megsértésére;
  • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elosegíto anyag, információ;
  • emberi szerv, szövet;
  • engedélyköteles fegyver, lõszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tûzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltoanyagot meghaladó gázspray, stb.);
  • értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelmûen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyûjtési céllal kerül meghirdetésre;
  • hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelmûen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyûjtési céllal kerül meghirdetésre;
  • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítõ címke- vagy matrica;
  • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyûlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyûlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
  • egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
  • vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
  • aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertõl különválasztott regisztrációs szám;
  • TV vagy rádió elõfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
  • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezetõ út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elõsegítõ információkat tartalmaznak;
  • online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó;
  • személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. Facebook, Twitter, GMail, stb.), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
  • minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötõdõ segítség felajánlása;
 2. Tiltott továbbá:
  • bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel a Bikuci.hu, vagy a szolgáltatás módosítása végezhetõ el, illetve amely befolyásolhatja a Bikuci.hu, vagy a szolgáltatás rendeltetésszerû mûködését,
  • olyan megoldás használata, amely a szolgáltatás jogszabályokba ütközõ módon történõ felhasználását, vagy a szolgáltatás üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet mûködését, elérhetõségét befolyásolja;
  • az állás kategóriában olyan hirdetés feltöltése, amely nem csak és kizárólag bejelentett, teljes vagy részmunkaidoben végezhetõ pozícióra vonatkozó állásajánlatot tartalmaz, különös tekintettel a más weboldalakat népszerûsítõ, illetve megtévesztõ távmunka ajánlatokat tartalmazó hirdetések feltöltése;
 3. Az Állás kategóriában kizárólag konkrét, valós állásajánlat, és egy apróhirdetésben egy munkakör (pozíció) hirdethetõ meg. Amennyiben az apróhirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontakt személy neve, e-mailcíme), a felhasználó felelõsséget vállal, hogy rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedéllyel.
 4. Nem jeleníthetõ meg olyan apróhirdetés, amely:
  • franchise értékesítõ hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történõ belépést ajánl;
  • válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;
  • bûncselekményre felbújtást valósít meg;
  • nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelõ értékelésre és az emberi méltóságra;
  • súlyos vagy széleskörû ellenállást vált vagy válthat ki;
  • becsmérlõ vagy megalázó;
  • faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;
  • nem egyértelmû megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlott álláslehetõség paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történõ belépést otthoni munkaként tûnteti fel, erotikus munkát kínál, stb.
 5. Egy adott apróhirdetés egyidejûleg csak egy kategóriában tehetõ elérhetové a Bikuci.hu oldalain és az apróhirdetés érvényességi ideje alatt az adott felhasználó által a weboldalon azonos, vagy nagyon hasonló, lényegi eltérést nem tartalmazó, a szolgáltató megítélése szerint ugyanazt a terméket, szolgáltatást, stb. hirdetõ tartalommal további apróhirdetés nem tehetõ közzé. Amennyiben a szolgáltató észleli, hogy ugyanaz az apróhirdetés többször is szerepel, jogosult az apróhirdetést valamennyi megjelenési formájában eltávolítani.
 6. Az apróhirdetésekhez a felhasználók jogosultak a szolgáltató által meghatározott méretû és mennyiségû kép- vagy videó fájl tartalmak feltöltésére. Ezek kizárólag az adott apróhirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.
 7. A felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött apróhirdetések, videók vagy képek eltávolítására. Az egyéb felhasználói tartalmak eltávolítása a szolgáltatótól kérhetõ.
VI. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
 1. Az egyes felhasználókat terheli a teljes felelõsség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A felhasználók kötelesek a szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértõ cselekedetrõl. A szolgáltató nem vállal felelõsséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredõ károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelõsséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
 2. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttmûködik a hatóságokkal a jogsértést elkövetõ személyek felelõsségre vonása érdekében.
 3. A szolgáltatás, valamint a weboldalon a szolgáltató által elérhetõvé tett tartalom szerzõi jogi védelem alatt áll. A szerzõi jogok összessége és az adatbázis elõállítójának védelmét szolgáló jogok a szolgáltatót illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerû használatával velejáró olvasáson, képernyõn történõ megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történõ merevlemezre történõ lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a szolgáltató elõzetes írásbeli engedélyének hiányában.
VII. A Szerzõdés megszûnése
 1. A Felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját, oly módon, hogy a szolgáltatás oldalainak alján elérheto kapcsolat linken keresztül jelzi ezt az igényét szolgáltató felé. Ebben az esetben a jelen szerzõdés azonnali hatállyal és automatikusan megszûnik.
 2. Amennyiben a felhasználó a felhasználói fiókját az utolsó belépéstõl számított 12 hónapon át nem látogatja, a szolgáltató jogosult a regisztrációt és vele együtt a felhasználói adatokat, a feladott apróhirdetéseket valamint a felhasználói fiókhoz kapcsolódó üzeneteket törölni. A szolgáltató a törlést megelõzõen figyelmezetõ levelet nem köteles küldeni a regisztráció során megadott e-mail címre.
 3. Amennyiben a felhasználó megszegi a jelen szerzõdés feltételeit, a szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, amely esetben a jelen szerzõdés automatikusan és azonnali hatállyal megszûnik.
 4. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egy részét vagy egészét bármikor, elõzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszûntesse.
Jelen felhasználási feltételeket a szolgáltató elõzetes bejelentés nélkül bármikor aktualizálhatja.
Utolsó frissítés: 2018. Május 28.